Інший орган

Роз'яснення

від 18 березня 2020

Карантин як форс-мажор

Торгово-промислова палата України

Чи визнає ТПП карантин форс-мажором?

Так, визнає. На рівні держави було прийнято зміни до ч.2 ст.141 Закону України від 02.12.97 р. № 671/97-ВР «Про торгово-промислові палати в Україні».

ДЛЯ ДОВІДКИ

Закон України від 02.12.97 р. № 671/97-ВР 

«Про торгово-промислові палати в Україні»

(зі змінами, внесеними Законом № 530(1))

Стаття 141. Видача сертифікатів щодо форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили)

1. Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та видають сертифікат про такі обставини протягом семи днів з дня звернення суб'єкта господарської діяльності за собівартістю. Сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) для суб'єктів малого підприємництва видається безкоштовно.

2. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

(1)Закон України від 17.03.2020 р. № 530-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Чи може бізнес автоматично бути звільненим від відповідальності у зв’язку із внесенням до переліку форс-мажорних обставин карантину?

Відповідно до міжнародної практики обставина форс-мажору, в тому числі карантин, автоматично не звільняє від відповідальності. Необхідно розуміти, яким чином певна обставина, в тому числі карантин, обмежує виконання певного зобов’язання(2)

Чи виправдовує карантин, у зв’язку із внесенням до переліку форс-мажорних обставин, неможливість сплати за договорами оренди?

На законодавчому рівні відсутність грошей не вважається форс-мажором, тому неможливість сплати не можна віднести до форс-мажорних обставин, якщо немає підтвердження технічних обмежень здійснення сплати.

Увага! ТПП може розглядати заяви про засвідчення форс-мажорних обставин у разі неможливості користування приміщеннями у зв’язку із введеними на рівні державної влади обмеженнями або заборонами для суб’єктів господарювання у відповідних сферах.


(2)Докладніше див.: Висіцька І. Карантин як форс-мажор: особливості визнання // БухгалтеріяUA. – 2020. – № 12. – С.6.

КОМЕНТАР

Отже, якщо карантин, оголошений Кабміном у Постанові № 211(3), став причиною неможливості користування орендованим приміщенням, то орендар може звернутися до ТПП із заявою про засвідчення форс-мажорних обставин.

Однак вирішити питання можна інакше, якщо договір оренди містить відповідні умови, наприклад: «Сторони договору звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань за цим договором, якщо це невиконання викликане форс-мажорними обставинами, включаючи оголошену або фактичну війну. Сторона договору, для якої склалась неможливість виконання зобов'язань за цим договором, зобов'язана сповістити у письмовій формі іншу сторону про настання вищевказаних обставин не пізніше п'яти днів з моменту їх настання»

В такій ситуації у разі закриття (повної чи часткової неможливості використання) орендованого приміщення у зв’язку із карантином сторони можуть вирішити питання щодо сплати орендної плати за процедурою, вказаною у договорі. При цьому орендар має враховувати, що орендодавець здійснює витрати на комунальні послуги, пов'язані з приміщенням, на заробітну плату працівників охорони та інші витрати, які також можуть бути включені до суми орендної плати. Тому логічно говорити саме про зменшення орендної плати (а не її несплату у розмірі 100%) з урахуванням інтересів обох сторін. Якщо ж навіть комунальні платежі, вартість телефонного зв'язку та/або послуг охорони орендар компенсує орендодавцю окремо, останній може не погодитися на повне скасування орендної плати, але піти назустріч стосовно її зменшення за період карантину.

Якщо ж договір оренди не передбачає форс-мажорних застережень, то сторонам слід врахувати дію ч.6 ст.762 ЦКУ, якою передбачено, що наймач звільняється від плати за весь час, протягом якого майно не могло бути використане ним через обставини, за які він не відповідає. Це положення дає можливість орендарю захищати свої інтереси у судовому порядку, якщо сторони самостійно не вирішать питання у договірному порядку.

(3)Постанова КМУ від 11.03.2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», зі змінами, внесеними постановою КМУ від 16.03.2020 р. № 215.

Чи можливо без отримання сертифіката про форс-мажор урегулювати питання без застосування штрафних санкцій і бути звільненим від відповідальності?

Так, можливо – у разі якщо сторонами буде внесено зміни до договору мирним шляхом. Ми рекомендуємо застосувати процедуру урегулювання відносин сторін за договорами шляхом укладання відповідних доповнень до договору щодо перенесення строків зобов’язань, що, своєю чергою, автоматично усуне порушення строків виконання договірних зобов’язань та не буде потребувати засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) ТПП України або уповноваженою нею регіональною ТПП та отримання відповідного сертифіката про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), який є підставою для звільнення від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) зобов’язань на території України.

Також якщо відповідними нормативно-правовими актами буде передбачено звільнення від відповідальності або ненарахування штрафних санкцій/пені у відповідній сфері діяльності, що вважатиметься нормою прямої дії, яка не потребує додаткового підтвердження.

ДЛЯ ДОВІДКИ

Роз’яснення(4) ТПП України від 16.03.2020 р.

Звертаємо увагу, що за рішенням керівних органів ТПП в Україні,  враховуючи складну ситуацію, в якій опинилась більшість суб’єктів господарювання на території України у зв’язку із введенням карантину, з метою спрощення процедури подання встановленої заяви з мінімальним пакетом документів (копія договору, копія наказу (розпорядження) та повідомлення (сповіщення іншої сторони) може здійснюватись відправлення в електронному варіанті на офіційні електронні адреси відповідних ТПП).

Слід звернути увагу, що враховуючи міжнародну практику використання застережень про форс-мажорні обставини, сторона, для якої виникли ці обставини, зобов’язана у будь-якій формі повідомити про виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) іншу сторону.

Тому ТПП України рекомендує суб’єктам господарювання, які не можуть виконувати свої зобов’язання у зв’язку з форс-мажорними обставинами, в тому числі карантину, до моменту звернення до ТПП України або регіональної ТПП в першу чергу оформлювати документальне призупинення своєї діяльності у відповідній сфері (наказ, розпорядження та ін.) та письмово повідомляти (сповіщати) іншу сторону, перед якою не виконується зобов’язання.


Роз’яснення(5) ТПП України від 23.03.2020 р.

Який пакет документів необхідно подати для одержання сертифіката про форс-мажорні обставини? Чи може заявник самостійно його підготувати? Підготувати потрібні документи нескладно, враховуючи, що заявник як ніхто краще знає про свої зобов’язання.

<…> враховуючи складну ситуацію, в якій опинилась більшість підприємців на території України у зв’язку з карантином, введеним Кабінетом Міністрів України, та запровадженням обмежуючих заходів у відповідних сферах, ми спростили процедуру подання заяви. 

Більшість звернень, які ми одержуємо, пов’язані з неможливістю виконання договірних зобов’язань. Якщо ваш випадок тотожний, то в такому разі вам знадобиться мінімальний пакет документів:

відповідна форма заяви, підписана керівником підприємства ( https://ucci.org.ua/zaiavi-pro-zasvidchiennia-fors-mazhornikh-obstavin);

копія договору;

копія наказу (розпорядження) у зв’язку з необхідністю припинення діяльності на підставі відповідних нормативно-правових актів;

повідомлення (сповіщення іншої сторони). 

Надсилати документи слід в електронному варіанті на електронну адресу: ucci@ucci.org.ua


(4)https://ucci.org.ua/press-center/ucci-news/chi-viznaie-tpp-ukrayini-karantin-ta-spalakh-koronavirusu-fors-mazhorom

(5)https://ucci.org.ua/press-center/ucci-news/iakii-paket-dokumentiv-neobkhidno-podati-dlia-oderzhannia-sertifikatu-pro-fors-mazhorni-obstavini?fbclid=IwAR0qmNdo4tU6_OEum-NRC2qCYul-HdmLfHNc1-hFCnVlfDU79L7LLqmxvYk

Чи можна визнати форс-мажором призупинення діяльності підприємства у зв’язку з відмовою працівників виходити на роботу в умовах карантину?

Ні, у разі відсутності на це розпорядження на рівні держави, яке зобов’язує підприємство призупинити діяльність, у тому числі через масові звільнення, така обставина не може бути засвідчена як форс-мажор.

Звертаємо увагу, що у зв’язку із введеним карантином жодним нормативно-правовим актом на території України не передбачена можливість відмови у виході на роботу без оформлення відпустки, лікарняного, одержання згоди керівництва працювати за дистанційним графіком без шкоди для роботи.

КОМЕНТАР

З приводу оформлення невиходу працівників на роботу зауважимо, що Законом № 533 до страхових випадків, за які компенсується втрата заробітку (доходу) застрахованій особі, віднесено період її перебування в закладах охорони здоров'я, на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку із заходами протидії COVID-19 (пп.51 п.1 ст.22 Закону про соцстрах(6)). Лікарняні за цей період виплачуються Фондом соцстраху з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності (п.2 ст.22) і лише у розмірі 50% середнього заробітку (доходу) незалежно від страхового стажу (новий п.2 ст.24).

Також Законом № 530 внесено зміни до ст.84 КЗпП та ст.26 Закону про відпустки, якими передбачено, що у разі встановлення Кабміном карантину термін перебування у відпустці без збереження заробітної плати не включається у загальний строк, встановлений для таких відпусток. Тобто якщо працівник на підставі Постанови № 211 (див. далі «Для довідки») протягом періоду з 12 березня до 3 квітня 2020 р. цього року візьме відпустку за власний рахунок, то така відпустка надається понад загальний 15-денний строк, передбачений для відпусток без збереження заробітної плати за сімейними та іншими обставинами.

У пп.1 п.2 р.ІІ Закону № 530 передбачено, що роботодавець може доручити працівникові виконувати протягом певного періоду роботу, визначену трудовим договором, вдома, а також надати працівнику за його згодою відпустку(7).


(6)Закон України від 23.09.99 р. № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (у редакції Закону від 28.12.2014 р. № 77-VIІІ).

(7)Див. також: Лістрова С. Карантин для працівників підприємства: дії роботодавця // БухгалтеріяUA. – 2020. – № 12. – С.11.

ДЛЯ ДОВІДКИ

Кабінет Міністрів України

Постанова від 11.03.2020 р. № 211

(зі змінами, внесеними постановою КМУ від 16.03.2020 р. № 215)

Про запобігання поширенню на території України

гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і з урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 р. КМУ постановляє:

1. Установити з 12 березня 2020 р. до 3 квітня 2020 р. на усій території України карантин.

<…>

6. Рекомендувати центральним і місцевим органам виконавчої влади, іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям забезпечити організацію позмінної роботи працівників, а за технічної можливості – також роботи в режимі реального часу через Інтернет.

Телефонная лилия
Безоплатні заходи
для передплатників