Туристичний збір: заповнюємо нову декларацію

Несвоєчасність прийняття підзаконних актів (або внесення змін до існуючих) — традиційна проблема функціонування вітчизняної законодавчої системи. Однією з жертв неспішної роботи законодавців став туристичний збір — стара форма Податкової декларації з туристичного збору(1) (далі — Декларація) не давала змоги відобразити результати його обліку за новими правилами. У Наказі № 186(2) форму Декларації викладено у новій редакції, таким чином, з’явилася можливість коректно заповнити звітність. Поговоримо про це докладно.

Стисла історія питання

З початку поточного року порядок справляння і сплати туристичного збору зазнав значних змін. На сторінках нашого видання ми їх докладно аналізували(3), тож у цій публікації зосередимося на порядку заповнення нової Декларації.

Слід зазначити, що Наказ № 186 набрав чинності 13.08.2019 р. А згідно з п.46.6 ПКУ «до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення». Отже, за правилами ПКУ вперше «туристичну» звітність за новою формою слід було подавати за IV квартал 2019 року. Проте, за повідомленням територіальних органів ДПС у м.Києві «у зв’язку з набуттям чинності нової форми декларації з туристичного збору  платникам збору необхідно звітувати за три квартали 2019 року за новою формою»(4). Незалежно від того, хто переможе в цій ситуації — закон чи сила, ознайомитися із порядком заповнення нової Декларації краще заздалегідь.

Кілька слів про нову форму

Насамперед слід зазначити про зміну формату декларування податкових зобов’язань з туристичного збору. За новими правилами звітність подається у вигляді Декларації і додатка до неї (Розрахунок податкових зобов’язань з туристичного збору), який є її невід’ємною частиною. Декларація містить результати розрахунку податкових зобов’язань, які наведено в додатку. Далі розглянемо заповнення звітних форм докладніше.

Декларація

Перша частина Декларації, як і раніше, є інформативним розділом і не потребує особ­ливих пояснень її заповнення. Однак до неї внесено певні зміни, на які слід звернути увагу. Попередня форма Декларації передбачала надання інформації про податкові зобов’язання з туристичного збору наростаючим підсумком з початку року. Відповідно, заповнюючи у розділі І рядок 2 «Податковий період», необхідно було вказати «I квартал», «півріччя», «три квартали» і «рік». У новій формі податкові зобов’язання відображаються за квартал, тому в цій графі «шапки» Декларації (нову Декларацію не поділено на розділи) потрібно зазначити номер звітного кварталу. При цьому порядковий номер Декларації, як і раніше, визначається, починаючи з одиниці послідовно в порядку зростання кількості поданих Декларацій з початку року.

Код КОАТУУ, який раніше зазначався у рядку 6 розділу І старої Декларації, тепер вказується у додатку до неї. Причина такої зміни полягає в тому, що раніше Декларації подавалися окремо за кожною адміністративно-територіальною одиницею. Новий фор­мат звітності передбачає подання однієї Декларації, навіть якщо податковий агент має кілька об’єктів на території адміністративно-територіальних одиниць, які мають різні КОАТУУ, але обслуговуються в одному контролюючому органі. У такому разі кількість додатків має відповідати кількості кодів КОАТУУ органів місцевого самоврядування, повноваження яких поширюються на адміністративно-територіальні одиниці, на території яких суб’єкт господарювання є податковим агентом.

Основна частина Декларації зазнала значніших змін. Однак її заповнення не буде складним, оскільки вона містить результативні дані, які переносяться із відповідних граф додатка.

Додаток

Розділ I «Розрахунок податкового зобов’язання» містить поля для початкових даних для визначення податкових зобов’язань і поля для розрахунків. Зміст форми дозволяє врахувати оновлені норми ст.268 ПКУ, що регламентують порядок обліку туристичного збору. Як бачимо, у декларації, зокрема:

• відображається база оподаткування (загальна кількість діб розміщення у місцях проживання (ночівлі)). У графі 3 вказується загальна кількість діб проживання (людино-годин) за весь звітний період;

• диференційовано поле для зазначення ставок збору для внутрішнього та в’їзного туризму (графи 5 і 6). Звертаємо увагу, що у разі застосування в одному звітному періоді за одним місцем проживання різних ставок, розрахунок податкового зобов’язання за таким місцем проживання здійснюється в окремих рядках;

• наведено коректну формулу для розрахунку податкових зобов’язань (графа 13).

Додаток містить графи 7—12, заповнен­ня яких буде можливе після набрання чинності Постановою № 891(5) (з 1 січня 2020 р.). Йдеться про податкові пільги, отримані суб’єктом господарювання, про суми яких до кінця 2019 року складається звіт за формою, наведеною в додатку до Порядку № 1233(6). Після набрання чинності Постановою № 891 інформація про суми податкових пільг відображатиметься в податковій звітності. Таким чином, форма додатка до Декларації вже містить поля для реалізації вимоги цієї законодавчої норми.

Розділ II «Розрахунок авансових внесків». Назва розділу повністю відображає його зміст. Його призначення — відкоригувати суму податкових зобов’язань з туристичного збору за звітний квартал з урахуванням сплати авансових внесків. Графа 7 «Сума сплати з урахуванням фактично внесених авансових платежів» може мати як позитивне, так і від’ємне значення та є результатом арифметичних дій, проведених відповідно до формули, наведеної у назві цієї графи. Якщо сума нарахованих за квартал внесків перевищує суму сплачених авансових внесків, результат має позитивне значення. А якщо податковий агент сплатив авансом більше, ніж згодом нарахував туристичного збору за квартал, маємо від’ємне значення, яке вноситься до графи 6 розділу II в наступному періоді. Таким чином, сума невідповідності сплачених авансових внесків нарахованій за звітний квартал сумі, фіксується лише у додатку до Декларації. Ця сама різниця відобразиться за особовим рахунком податкового агента в контролюючому органі після подання Декларації за звітний період.

ПРИКЛАД

Підприємство має два готелі в одному населеному пункті. Протягом ІІІ кварталу 2019 року кількість діб розміщення становила:

• готель «Флора» — 92, з них: 45 — внутрішній туризм, 47 — в’їзний туризм;

• готель «Фауна» — 53 (внутрішній туризм).

Ставки збору, встановлені за рішенням органу місцевої ради (від 03.07.2018 р. № 837), дорівнюють:

• для внутрішнього туризму — 0,2%;

• для в’їзного туризму — 3%.

Протягом третього кварталу було сплачено авансові внески:

• липень — 1800,00 грн.;

• серпень — 1800,00 грн.;

• вересень — 1800,00 грн.

За ІІІ квартал 2019 року заповнено Декларацію (див. Зразок).

ЗРАЗОК

<…>       

Податкова декларація з туристичного збору1

порядковий 2

3


<…>

№ з/п

Показник

Величина (грн., коп.)

1

2

3

8

Податкове зобов’язання, що сплачується за квартал (згідно з додатком(ами) до Податкової декларації) 

Х

8.1

податкове зобов’язання за податковий (звітний) період, усього (сума значень колонки 13 рядка 3) 

5721,19

8.2

податкове зобов’язання, що уточнюється, до збільшення (сума значень колонки 13 рядка 6) 

 —

8.3

податкове зобов’язання, що уточнюється, до зменшення (сума значень колонки 13 рядка 7)

 —

8.4

сума штрафу (сума значень колонки 13 рядка 8) 

 —

8.5

сума пені (сума значень колонки 13 рядка 9) 

 —


9

Кількість додатків, поданих з Податковою декларацією

 1
Доповнення до Податкової декларації (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України)


 з/п

Зміст доповнення<…>  

Порядковий номер Податкової декларації1

3


Розрахунок 

1

податкових зобов’язань з туристичного збору3

I. Розрахунок податкового зобов’язанняз/п

Місця 

прожи-
вання (ночівлі)

Загаль-
на кількість діб
6 розмі-
щення у місцях проживання (ночівлі
)

Роз-
мір мінімаль-
ної заробіт-
ної плати на 01 січня звітного року

Ставка7 збору (%)

Податкова пільга8

Усього нараховано збору (грн., коп.)
(к.3 
× к.4 × × (к.5 або к.6) / 100 -
- к.9)

внут-
рішній ту-
риз
м

в’їз-
ний ту-
ризм

Код9

Найме-
нуван-
ня
9

Су-
ма
10 (грн., коп.)

Дата початку користування11

Дата закін-
чення корис-
туванн
я11

Сума пільги, викори-
станої за цільо-
вим призначен-
ням
12 (грн., коп.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3

Нарахована сума збору за звітний квартал, усього (сума рядків 3.1—3.n, де n — номер рядка), у т. ч. в розрізі місць проживання (ночівлі):

5721,19

3.113

гостиница «Флора»

45

4173,00

0,2
375,57

3.213

гостиница « Флора»

47

4173,00


2,54903,28

3.313

гостиница « Фауна»

53

4173,00

0,2
442,34

414

Нарахована сума збору за даними раніше поданої податкової декларації, що уточнюється, усього (р.3 декларації, що уточнюється)

514

Уточнена сума податкових зобов’язань за податковий (звітний) період, у якому виявлено помилку

614

Сума збору (недоплата), яка збільшує податкові зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки, усього (р.5 - р.4), якщо р.5 > р.4

714

Сума збору, яка зменшує податкові зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки, усього (р.4 - р.5), якщо р.4 > р.5

814

Сума штрафу (р.6 х 3% або 5%)15

914

Сума пені16

II. Розрахунок авансових внесків310

Рішення органу місцевого самоврядування3

Дата
(дд.мм. рррр
)

03.07.2018

Номер

837

 з/п

Усього нараховано збору (грн.коп.) (к.13 р.3 розділу I)

Сума авансових внесківумісяцях звітного кварталу17 (грн.коп.)

Сума сплати 

з урахуванням 

фактично внесених 

авансових платежів19 
(грн
., коп.)
(к.2 
- (к.3 + к.4 +
+ к.5 - к.6))

I

II

III

сума надміру сплаченого авансового внеску у попередньому звітному періоді18 (за наявності)

1

2

3

4

5

6

7

11

5721,19

1800,00

1800,00

1800,00

321,19

<…>

Відзвітувати своєчасно

Оновлення порядку обчислення, сплати туристичного збору та форми Декларації не тягнуть за собою змін стосовно порядку і строків подання звітності. Як і раніше, згідно з п.268.7.3 ПКУ звітним періодом для подання Декларації є квартал. Відповідно, строк подання Декларації — 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу. Таким чином, граничний строк подання Декларації за ІІІ квартал — 11 листопада (10 листопада — неділя, тож згідно з п.49.20 ПКУ строк подання переноситься на перший робочий день, що настає за вихідним).

Неподання або несвоєчасне подання Декларації тягне за собою накладення штрафу в розмірі 170 грн. Повторне аналогічне порушення «коштуватиме» платнику податків 1020 грн. (п.120.1 ПКУ).


(1)Податкова декларація з туристичного збору, затверджена наказом Мінфіну від 09.07.2015 р. № 636.

(2)Наказ Мінфіну від 08.05.2019 р. № 186 «Про внесення змін до форми Податкової декларації з туристичного збору».

(3)Див.: Сушальська Т. Туристичний збір — 2019: хто виграв // БухгалтеріяUA. — 2019. — № 1-2. — С.31; Єфімов О. Туристичний збір: внутрішній та в’їзний туризм [Відповідь на запитання] // Там само. — С.43; Сушальська Т. Туристичний збір у запитаннях та відповідях // БухгалтеріяUA. — 2019. — № 3-4. — С.35; Єфімов О. Адміністрування туристичного збору: складно чи просто? // БухгалтеріяUA. — 2019. — № 7. — С.45.

(4)https://kyiv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/392428.html

(5)Постанова КМУ від 31.10.2018 р. № 891 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 р. № 1233».

(6)Порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, затверджений постановою КМУ від 27.12.2010 р. № 1233.