Роботодавцям про нову Генеральну угоду на 2019—2021 роки

Нова Генеральна угода про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2019—2021 роки (далі — Угода) набрала чинності в день її підписання — 14.05.2019 р. Її було суттєво оновлено (порівняно з попередньою), тому стисло ознайомимося з новаціями.

Але насамперед слід уточнити, що Угоду укладено між всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців, всеукраїнськими об’єднаннями професійних спілок та Кабінетом Міністрів України.

Зверніть увагу! Положення генеральної, галузевої (міжгалузевої), територіальної угод діють безпосередньо і є обов’язковими для всіх суб’єктів, що перебувають у сфері дії сторін, які підписали угоду (ст.9 Закону № 3356(1)).

При цьому галузева (міжгалузева) угода не може погіршувати становище працівників порівняно з генеральною угодою. Проте угоди на територіальному рівні регулюють норми соціального захисту найманих працівників підприємств, включають вищі порівняно з генеральною угодою соціальні гарантії, компенсації, пільги (ст.8 Закону № 3356).

Розділ I. Розвиток економіки і вітчизняного виробництва, зростання продуктивної зайнятості, збереження і створення робочих місць

У цьому розділі озвучені наміри сторін щодо розвитку виробництва, підприємницької діяльності та підтримки підприємств. Серед іншого цей розділ включає питання у сфері зайнятості населення.Сторонидомовились про сприяння зайнятості населення — створення в Україні конкурентоспроможних робочих місць і сприятливих умов для подальшої легалізації зайнятості та оплати праці.

Сторони спрямовуватимуть зусилля на удосконалення системи професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, професійного навчання працівників та професійної орієнтації населення, умов здійснення наставництва, зокрема:розвиток механізмів стимулювання участі роботодавців у підготовці кадрів; проведення підвищення кваліфікації працівників не рідше одного разу на п’ять років (у тому числі у періоди їх неповної зайнятості) та працівників, які перебувають під загрозою вивільнення.

Розділ ІІ. Оплата праці

Щодо розміру мінімальної зарплатиУгодою передбачено провести у 2019 році:

у II кварталі — переговори щодо підвищення у 2019 р. мінімальної заробітної плати з метою досягнення фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (п.2.1);

у першому півріччі — консультації щодо складових заробітної плати, які враховуються для визначення її мінімального розміру, та за результатами підготувати узгоджені пропозиції щодо внесення змін до законодавства (п.2.5);

на кінець року — консолідацію зусиль для забезпечення співвідношення мінімальної зарплати до середньомісячної зарплати на рівні 50% (п.2.6).

Регламент ведення колективних переговорів щодо встановлення розміру мінімальної заробітної плати визначений додатком 4 до Угоди.

Стосовно розміру тарифної ставки робітника І розряду(п.2.3 Угоди) передбачено, що на підприємствах, в організаціях небюджетної сфери незалежно від форми власності вона встановлюється відповідною галузевою (міжгалузевою), територіальною угодою та на їх основі колективним договором.

Тарифна ставка робітника І розряду у розмірі не менше як на 10% вищевстановленого на законодавчому рівні розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб має бути визначена для підприємств галузей, в яких не укладено галузеві угоди або положення укладених угод не регулюють розмір тарифної ставки робітника I розряду. Отже, для таких роботодавців тарифна ставка робітника І розряду має бути:

з 01.01.2019 р. — не менше 2113 грн.;

з 01.07.2019 р. — не менше 2208 грн.;

з 01.12.2019 р. — не менше 2312 грн.

На підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності за повністю виконану норму робочого часу в нормальних умовах праці:

• розмір основної зарплати (окладу) неква­ліфікованого робітника (працівника) повинен становити не менше ніж 85% тарифної ставки (посадового окладу) робітника (працівника)
I розряду (п.2.7 Угоди);

• нижня межа оплати за кваліфіковану працю — не нижче розміру тарифної ставки робітника I розряду в небюджетній сфері при застосуванні інших систем оплати праці, ніж тарифна (п.2.8 Угоди).

Перелік і розміри доплат та надбавок до тарифних ставок, окладів працівників підприємств, організацій небюджетної сфери, що мають міжгалузевий характер, для встановлення у галузевих (міжгалузевих), територіальних угодах та колективних договорах визначені додатком 3 до Угоди. Протягом шести місяців з дня підписання Угоди потрібно підготувати нову редакцію зазначеного додатка, зокрема в частині переліку доплат та надбавок, їх розмірів, порядку та сфери застосування (п.2.15).

У 2019 році передбачені розробка та узгодження змін до законодавства про працю щодо встановлення підвищеної оплати праці на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, на роботах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я на умовах та в розмірах, визначених галузевими угодами та колективними договорами.

Стосовно середньої заробітної платидо 2021 року передбачене поетапне досягнення її рівня принаймні до 50% середнього рівня оплати праці чотирьох країн Східної Європи, в яких найбільше використовується праця українців (Польща, Угорщина, Чехія, Литва). Також будуть вживатися заходи для підвищення середньої зарплати в бюджетній сфері.

Профспілкизобов’язалися: надавати консультації та правову допомогу працівникам — членам профспілок у захисті їх прав з питань оплати праці, представляти їх інтереси у комісіях з трудових спорів та судах (п.2.30 Угоди).

КМУ зобов’язався протягом 2019 року розробити та подати до ВР України узгоджений законопроект щодо захисту вимог працівників у разі неплатоспроможності роботодавця, в тому числі шляхом впровадження інституту гарантування таких виплат (п.2.25 Угоди).

Розділ III. Гідні умови праці та соціальний захист працюючих

У питаннях охорони та умов працісторони у межах повноважень зобов’язалися сприяти скороченню незадекларованої праці в Україні, у тому числі унеможливленню:

• фактичного допуску працівників до роботи без оформлення трудового договору (контракту);

• оформлення працівників на неповний робочий час у разі фактичного виконання ними роботи повний робочий час, установлений на підприємстві;

• виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків (п.3.3 Угоди).

Також сторони сприятимуть своєчасному проведенню атестації робочих місцьта наданню працівникам пільг і компенсацій за роботу у важких та шкідливих умовах (п.3.6 Угоди).

Щодо соціального захисту працюючих заучастю сторін соціального діалогу забезпечуватиметься опрацювання питання вдосконалення методології визначення прожиткового мінімуму (п.3.31 Угоди).

Сторони вживатимуть заходів для вдосконалення системи пенсійного забезпечення, у тому числі пільгового пенсійного забезпечення, перерахунку та підвищення пенсій (п.3.33 Угоди).

КМУ зобов’язався:

• забезпечити додатковий соціальний захист ветеранів праці та людей похилого віку, малозабезпечених та інших вразливих категорій осіб (п.3.46 Угоди);

• забезпечити здешевлення вартості путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку та вдосконалення механізму підтримки суб’єктів господарювання, які здійснюють оздоровлення дітей (пп.3.57.1).


(1)Закон України від 01.07.93 р. № 3356-XII «Про колективні договори і угоди».