Засоби індивідуального захисту: нові правила

Мінсоцполітики наказом від 29.11.2018 р. № 1804 затвердило нові Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці (далі — Вимоги № 1804). Документ набрав чинності 1 5.01.2019 р., замінивши Положення № 53(1). Новий затверджений документ встановлює загальні вимоги до засобів індивідуального захисту (ЗІЗ(2)), що їх працівники використовують під час трудового процесу, і поширюються на суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правової форми. Отже, знати про такі новації мають усі без винятку роботодавці з числа суб’єктів господарювання, чиї працівники мають під час роботи застосовувати ЗІЗ(3).

Загальні вимоги щодо ЗІЗ

Нагадаємо, що базові правила стосовно ЗІЗ встановлено в ст.163 КЗпП та ст.8 Закону про охорону праці(4). Згідно з ними на роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов’язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних (метеорологічних) умовах, працівникам безплатно мають бути видані за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші ЗІЗ. Окрім того, такими засобами мають бути забезпечені працівники, які залучаються до разових робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварій, стихійного лиха тощо, що не передбачені трудовим договором. На роботодавця покладено обов’язок забезпечити за свій рахунок придбання, комплектування, видача та утримання ЗІЗ відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та колективного договору.

Своєю чергою, в п.5 розділу І Вимог № 1804 уточнено таке: ЗІЗ слід використовувати в разі неможливості уникнути або достатньою мірою обмежити ризики для життя та здоров’я працівників технічними ЗІЗ або заходами, методами чи правилами організації роботи. Безпосередньо ЗІЗ можуть бути використані тільки за призначенням згідно з інструкціями щодо експлуатації, які мають бути зрозумілими для працівників(5).

Важливість цієї теми зумовлена ще й тим, що в період дії трудових відносин між роботодавцем і працівником вартість наданих останньому ЗІЗ не розглядається як об’єкт оподаткування ПДФО (пп.165.1.9 ПКУ).

Порівняно з Положенням № 53, у Вимогах № 1804 по-новому сформульовано обов’язки роботодавців з відповідних питань, хоча загальні тенденції збереглися. Отже, передусім роботодавець зобов’язаний забезпечити за свій рахунок придбання, комплектування, видача та утримання (забезпечення працездатності та належного гігієнічного стану) ЗІЗ. Ці ЗІЗ мають відповідати вимогам Техрегламенту № 761(6) та стандартам стосовно конструкції і виготовлення. Окрім того, згідно з Вимогами № 1804 ЗІЗ мають:

• відповідати рівню наявних ризиків для життя та здоров’я працівників та не призводити до будь-якого збільшення цих ризиків;

• відповідати умовам, наявним на робочому місці;

• підходити користувачеві після необхідного регулювання.

Порядок видачі ЗІЗ

Як і раніше, ЗІЗ маю ть бути видані працівникам, професії та посади (професійні назви робіт) яких передбачено в Нормах № 62(7), працівникам загальних (наскрізних) професій різних галузей промисловості незалежно від виду економічної діяльності підприємства, за винятком випадків, коли ці професії та посади (професійні назви робіт) передбачено у відповідних нормах безоплатної видачі з урахуванням специфічних умов праці(8). Такі норми для роботодавця є обов’язковим мінімумом безоплатної видачі ЗІЗ, із визначенням захисних властивостей ЗІЗ та строків їх використання.

Зверніть увагу! Якщо існування більше одного ризику для жи ття та здоров’я працівників визначає необхідність одночасного носіння ними більше одного ЗІЗ, то такі засоби мають бути сумісними та ефективними проти н аявного ризику (ризиків).

Як відомо, колективний договір може передбачати обов’язок роботодавця додатково, понад встановлені норми, видавати працівникові певні ЗІЗ, якщо фактичні умови його роботи потребують застосування таких засобів. Новацією документа є вимога до роботодавця перед вибором ЗІЗ (понад встановлені Нормами № 62 показники) оцінити, чи відповідають засоби, які він планує використовувати, вимогам п.2 та п.5 розділу ІІ цього акта (п.6 розділу ІІ Вимог № 1804). Така оцінка має включати, зокрема, аналіз ризиків для життя та здоров’я працівників, яких не можна уникнути за допомогою інших засобів. Більше того, така оцінка ЗІЗ має бути проведена повторно, якщо будь-які елементи захисних засобів зазнали змін.

Зверніть увагу! Якщо ЗІЗ, названі в п.12 розділу ІІ Вимог № 1804 (запобіжний пояс, захисні окуляри та щитки, респіратор, протигаз, захисний шолом, підшоломник, накомарник, каска, наплічники, налокітники тощо), не зазначені в нормах безоплатної видачі, але передбачені іншими нормативно- правовими актами з охорони праці (правилами, інструкціями з охорони праці тощо), вони мають бути видані працівникам залежно від характеру та умов виконуваних робіт на строк використання (носіння) — аж до зношення, але не більше граничного строку використання, зазначеного в сертифікаті (декларації) відповідності виробника ЗІЗ(9).

Використання ЗІЗ та догляд за ними

Стосовно строку носіння ЗІЗ Вимоги № 1804 уточнюють, що він визначається з огляду на рівень ризику для життя та здоров’я працівників, частоту перебування працівника під дією цього ризику, характеристику робоч ого місця кожного працівника та ефективність самого ЗІЗ. Обчислюють його за календарними днями з дня фактичної видачі засобу. Як і раніше, строк носіння ЗІЗ не має перевищувати строк придатності, визначений документами виробника (інструкціями з експлуатації, паспортами тощо).

Щодо догляду та обслуговування ЗІЗ Вимоги № 1804 зберегли правило про обов’язок роботодавця перед кожним застосуванням ЗІЗ, який використовують кілька працівників(10), вживати заходів щодо запобігання виникненню проблем для здоров’я та особистої гігієни користувачів, а саме:

• із відновлення придатності ЗІ З (за процедурами щодо ремонту та заміни компонентів ЗІЗ відповідно до інструкцій з їх експлуатації);

• із забезпечення належного гігієнічного стану (за процедурами щодо очищення (хімочищення), прання, обезпилювання, дегазації, дезактивації, дезінфекції тощо відповідно до інструкцій з їх експлуатації).

До речі, граничний строк використання таких ЗІЗ залежно від їх зношеності повинен встановлювати роботодавець за погодженням із профспілковою організацією (уповноваженою працівниками особою, якщо профспілка не створювалася). Це має бути передбачено в колдоговорі. Такий граничний строк не може перевищувати строки використання відповідних ЗІЗ, що видаються тільки в індивідуальне користування.

Коментований акт, як і Положення № 53, вимагає здійснювати обов’язкове хімочищення ЗІЗ, догляд та обслуговування їх підготовленим персоналом, облаштувати сушарні чи інші обладнані приміщення для оброблення спецодягу та спецвзуття, встановлювати особливі правила зберігання ЗІЗ (п.19—23 розділу ІІІ Вимог № 1804). Щоправда, вже без конкретизації стосовно температур та вологості, іншої специфіки зберігання засобів, якими міг похизуватися раніше пп.4.15 Положення № 53.

Обов’язки роботодавця щодо ЗІЗ

У новому документі збереглися вимоги інформувати працівника перед видачею ЗІЗ про ризики для життя та здоров’я, від яких він захищатиме, а також про регулярне навчання працівників правилам користування ЗІЗ (з демонстрацію їх правильного застосування).

Окрім того,роботодавець має завчасно інформувати як працівників, так і первинну профспілкову організацію (уповноважену працівниками особу) про всі заходи, що їх має бути вжито для забезпечення безпеки і здоров’я працівників під час використання ЗІЗ на робочих місцях. Додатково доведеться надавати їм можливість брати участь в обговореннях усіх питань, що пов’язані із забезпеченням безпеки і здоров’я працівників під час використання ЗІЗ на робочих місцях.

Роботодавець зобов’язаний організувати на підприємстві належний облік і контроль за видачею у встановлені строки ЗІЗ працівникам. Як і раніше, він може видавати працівникам два комплекти спецодягу на два строки використання (носіння) залежно від умов праці та можливості обслуговування ЗІЗ. Працівникам, які суміщають професії або працюють за сумісництвом, слід додатково в идавати ЗІЗ для виконання робіт за професією за сумісництвом або при суміщенні з огляду на строки їх придатності.

ЗІЗ для виконання певних робіт роботодавець вибирає з урахуванням класифікації захисних засобів відповідно до чинних в Україні національних стандартів. Для полегшення вибору таких ЗІЗ тепер можна користуватись орієнтовними переліками небезпек, за яких використовуються додаткові ЗІЗ (додаток 2 до Вимог № 1804), та робіт, які потребують застосування відпові дних ЗІЗ (додаток 3). Їхній перелік практично не змінився. От лише коли йдеться про захист органів слуху, у Вимогах № 1804 уточнюється, що ми говоримо про випадки перевищення рівня шуму понад 80 ДБ(11).

За результатами проведених заходів складають таблицю врахування ризиків для обґрунтування вибору та використання ЗІЗ за формою згідно з додатком 4 до Вимог № 1804. Аналогічні вимоги передбачало і Положення № 53.

Роботодавець і надалі не повинен допускати до роботи працівників без необхідних ЗІЗ, а також якщо ЗІЗ мають забруднений, несправний стан або прострочені терміни періодичних випробувань, що проводяться відповідно до інструкцій з експлуатації ЗІЗ.

На плечі роботодавця лягають періодичне випробовування та перевірка придатності ЗІЗ, а також своєчасна заміна їх компонентів, вузлів або інших частин, якщо їх захисні властивості погіршились або якщо вони певний час не використовувались. Після перевірки на ЗІЗ слід поставити відмітку (клеймо, штамп) про термін наступного випробування.

Проте Вимоги № 1804 не зобов’язують роботодавця переконуватися у використанні працівниками ЗІЗ відповідно до інструкції з їх експлуатації та у відсутності в цих засобах будь-яких змін, що можуть призвести до зниження їх захисних властивостей. Утім, саме підприємство зацікавлене пильнувати за дотриманням цього правила з пп.5.2 Положення № 53.

Існують такі аспекти щодо ЗІЗ, про які у Вимогах № 1804, на відміну від Положення № 53, не згадується. По-перше, як діяти в разі пропажі ЗІЗ зі встановлених місць їх зберігання або псування і неможливості відновлення. По-друге, якою є специфіка видачі теплих спецодягу і спецвзуття. По-третє, які особливості здавання на зберігання ЗІЗ, закріплених за працівниками. Чому нормотворці залишили поза своєю увагою усі ці питання, не зовсім зрозуміло. Попри задекларований вже у назві Вимог № 1804 їх мінімальний характер, логічно було б врегулювати такі ситуації. Окрім того, не знайдемо в коментованому акті й правил стосовно розробки Плану заходів щодо охорони праці, що включається до колективного договору (вони були у п.7.2—7.4 Положення № 53).

А що з обов’язками працівників щодо ЗІЗ? Вимоги № 1804 напряму говорять хіба що про обов’язок працівників повідомляти роботодавця про будь-які недоліки стосовно використання ЗІЗ за призначенням (п.13 розділу ІІІ). Варто зауважити, що раніше Положення № 52 додатково вимагало від них бережливо ставитись до виданих їм ЗІЗ, застосовувати їх за призначенням згідно з інструкціями з експлуатації.

Придбання та облік ЗІЗ

Раніше Положення № 53 містило чималий розділ ІІІ, який регулював порядок визначення потреби та придбання ЗІЗ. У Вимогах № 1804 більш лаконічно висвітлено цей аспект. За новим документом, треба здійснювати придбання ЗІЗ у суб’єктів господарювання, які виробляють та/або реалізують продукцію відповідно до чинного законодавства, за умови, що ЗІЗ, які закуповують, відповідають суттєвим вимогам безпеки та охорони здоров’я, мають позитивний висновок органів з оцінки відповідності, сертифікат відповідності чи декларацію відповідності та задовольняють вимогам Техрегламенту № 761.

Як і раніше, роботодавець повинен придбавати спеціальний одяг і спеціальне взуття окремо для чоловіків і жінок, зазначаючи найменування ЗІЗ, враховуючи їх мо делі, призначення ЗІЗ за захисними властивостями, розмір і зріст, а для захисних касок і запобіжних поясів — типорозміри.

В окремих випадках, зважаючи на особливості виробництва, роботодавець може за погодженням із профспілкою замінювати окремі ЗІЗ аналогами (п.3 розділу ІІ Вимог № 1804). Але в разі заміни одних видів спецодягу та спецвзуття на інші не мають погіршуватись їх захисні властивості та умови праці для користувача. Аналогічне правило містило і Положення № 53.

Як і раніше, роботодавець має забезпечувати приймання і перевірку ЗІЗ, що надходять на підприємство, на їх відповідність вимогам нормативних документів та результатам вище згаданої оцінки. Для цього треба створити комісію з представників адміністрації та профспілки (п.4 розділу ІІ Вимог № 1804). А в разі невідповідності ЗІЗ вимогам чи результатам оцінки роботодавцю доведеться вжити заходів з повернення або заміни неякісних ЗІЗ.

Придбані ЗІЗ є власністю роботодавця, вони обліковуються як інвентар. Аналогічне правило діяло й раніше. Як і в Положенні № 53, у нових Вимогах названо випадки обов’язкового повернення працівниками ЗІЗ роботодавцю. Це станеться у разі:

• звільнення з підприємства;

• переведення на тому самому підприємстві на іншу роботу або інше робоче місце;

• зміни виду робіт;

• введення нових технологій;

• введення нових або заміни наявних знарядь праці та в інши х випадках, коли використання виданих ЗІЗ не є необхідним;

• закінчення строків їх використання замість одержуваних нових ЗІЗ.

Збереглося і правило про заміну роботодавцем за його рахунок ЗІЗ в разі їх передчасного зношення не з вини працівника.
А от у випадку придбання працівником спецодягу та/або інших ЗІЗ за свої кошти роботодавець зобов’язаний компенсувати всі витрати на умовах, передбачених колдоговором Залишається відкритим питання, як саме діяти, якщо на підприємстві такого документа немає. Раніше Положення № 53 додатково передбачало, що за відсутності документів, які підтверджують ціну, компенсація витрат здійснюється за роздрібними цінами виробника або постачальника. При цьому вартість ЗІЗ має уточнити бухгалтері я підприємства. А якщо витрати перевищували роздрібні ціни, то компенсація різниці допускалася, якщо це було визначено в колективному договорі. У Вимогах № 1804 такого уточнення нема.

І останній штрих з коментованого документа: як і раніше, видача працівникам і повернення ними ЗІЗ роботодавець повинен обліковувати в особистій картці обліку, форму якої наведено в додатку 1 до Вимог № 1804.


(1)Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затверджене наказом Держгірпромнагляду від 24.03.2008 р. № 53. Документ втратив чинність.

(2)Під ними розуміють всі засоби, які призначені для носіння і використання працівником з метою індивідуального захисту від одного або більше ризиків, які могли б становити загрозу безпеці та здоров’ю на роботі, а також будь-які пристосування, аксесуари чи змінні компоненти, призначені для цієї мети. Водночас термін ЗІЗ у Вимогах № 1804 не застосовується, зокрема, до спеціального робочого одягу та уніформи, не призначених для забезпечення безпеки і захисту здоров’я працівника (прим. авт.).

(3)Варто зауважити, що Положення № 53 поширювалося на всіх юридичних осіб. Звуження у Вимогах № 1804 кола осіб, яких стосується цей акт (скажімо, з нього фактично виключено органи влади, бюджетні установи, неприбуткові організації), є нелогічним. Поки для решти роботодавців не буде затверджено окремий акт щодо ЗІЗ, їм варто теж керуватися Вимогами № 1804 (прим. авт.).

(4)Закон України від 14.10.92 р. № 2694-XII «Про охорону праці».

(5)Щоправда, зараз відсутня передбачена Положенням № 53 вимога про включення норм інструкцій з експлуатації ЗІЗ до відповідних розділів обов’язкових для виконання працівниками документів — інструкції з охорони праці, технологічних регламентів тощо (прим. авт.).

(6)Технічний регламент засобів індивідуального захисту, затверджений постановою КМУ від 27.08.2008 р. № 761.

(7)Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, затверджені наказом Держгірпромнагляду від 16.04.2009 р. № 62.

(8)Наказами окремих міністерств і відомств затверджені норми безплатного видавання спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ працівникам у різних галузях виробництва — харчовій, м’ясній і молочній промисловості, сільському та водному господарстві, автотранспорту тощо (прим. авт.).

(9)Раніше таку вимогу містив пп.3.5 Положення № 52 (прим. авт.).

(10)Очевидно, що йдеться передусім про чергові ЗІЗ, під якими розуміють спецодяг, спецвзуття чи інший ЗІЗ колективного (безособового) користування, що закріплений за певними робочими місцями чи видається працівникам тільки на час виконання тих робіт, для яких вони передбачені, та передається однією зміною іншій. Згідно з п.10 розділу ІІ Вимог № 1804 чергові ЗІЗ слід утримувати у призначеному для зберігання приміщенні в належному гігієнічному стані. Вони видаються під відповідальність керівників робіт або керівників змін (прим. авт.).

(11)Положення № 53 містило в додатку орієнтовний перелік ЗІЗ для відповідних робіт (прим. авт.).