ДФС

ІПК № 4838/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

від 15 листопада 2018

Зіпсовані запаси: податкові наслідки

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо визначення податкових зобов’язань з ПДВ у разі списання зіпсованих товарів, що втратили споживчі властивості, і подальшої їх переробки та постачання як вторинної сировини та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі — ПКУ), повідомляє.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Згідно з підпунктами «а» і «б» пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на митній території України.

База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів та не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів — виходячи із звичайної ціни) (пункт 188.1 статті 188 розділу V ПКУ).

Пунктом 198.3 статті 198 розділу V ПКУ визначено, що податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 розділу V ПКУ, протягом такого звітного періоду у зв’язку з:

  • придбанням або виготовленням товарів та наданням послуг;
  • придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи);
  • ввезенням товарів та/або необоротних активів на митну територію України.

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах провадження господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Підпунктом «г» пункту 198.5 статті 198 розділу V ПКУ передбачено, що платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 розділу V ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — ЄРПН) в терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами придбаними/виготовленими з податком на додану вартість (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, — у разі якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку (крім випадків, передбачених пунктом 189.9 статті 189 розділу V ПКУ).

У разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи в подальшому починають використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у тому числі переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів, платник податку може зменшити суму податкових зобов’язань, що були нараховані відповідно до цього пункту, на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, зазначеної в абзаці першому цього пункту, зареєстрованого в ЄРПН.

З метою застосування цього пункту податкові зобов’язання визначаються по товарах/послугах, необоротних активах:

  • придбаних для використання в неоподатковуваних операціях — на дату їх придбання;
  • придбаних для використання в оподатковуваних операціях, які починають використовуватися в неоподатковуваних операціях, — на дату початку їх фактичного використання, визначену в первинних документах, складених відповідно до Закону України від 16 липня 1999 року № 996-ХІУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі — Закон № 996-ХІV).

Згідно з пунктом 189.1 статті 189 розділу V ПКУ у разі здійснення операцій відповідно до пункту 198.5 статті 198 розділу V ПКУ база оподаткування за необоротними активами визначається виходячи з балансової (залишкової) вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів — виходячи із звичайної ціни), а за товарами/послугами — виходячи з вартості їх придбання.

Господарською діяльністю згідно з підпунктом 14.1.36 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ є діяльність особи, що пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу.

Враховуючи викладене, у разі списання товарно-матеріальних цінностей у зв’язку з визнанням їх непридатними для використання такі товарно-матеріальні цінності не можуть бути використані у межах господарської діяльності підприємства.

Отже, при списанні зіпсованих товарів, що втратили споживчі властивості, зокрема м’яса курячого механічної обвалки мілкого помолу, податкові зобов’язання з ПДВ не нараховуються за умови, що вартість таких товарів включається до вартості товарів/послуг, операції з постачання яких є об’єктом оподаткування ПДВ та пов’язані з отриманням доходів.

У разі недотримання цієї умови при списанні таких товарів платник зобов’язаний визначити податкові зобов’язання з ПДВ за основною ставкою згідно з підпунктом «г» пункту 198.5 статті 198 розділу V ПКУ виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 розділу V ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН в терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації, зведену податкову накладну, оскільки такі товари не використовуються в оподатковуваних операціях.

За інформацією, наведеною у листі, з метою подальшого продажу таких списаних товарів як вторинної сировини підприємство оприбутковує їх на баланс за вартістю 1 гривня.

Таким чином, при подальшому постачанні отриманої після переробки зіпсованих товарів вторинної сировини за ціною, яка відповідає їх балансовій вартості (тобто 1 гривня), податкові зобов’язання з ПДВ визначаються за правилом «першої події» відповідно до пункту 187.1 статті 187 розділу V ПКУ виходячи з договірної ціни продажу, яка відповідає балансовій вартості таких товарно-матеріальних цінностей (у даному випадку 1 гривня).

Відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 розділу III ПКУ об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ.

Положеннями ПКУ не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці на суму витрат з вартості. Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату.

Слід зазначити, що регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (пункт 2 статті 6 Закону № 996-ХІV).

Отже, з питань відображення у бухгалтерському обліку операцій зі списання зіпсованих товарів, що втратили споживчі властивості, доцільно звернутись до Міністерства фінансів України.

<…>


КОМЕНТАР

З огляду на зміст ІПК, підприємство спочатку списує запаси — зіпсоване «м’ясо куряче механічної обвалки мілкого помолу», потім «з метою подальшого продажу таких списаних товарів як вторинної сировини підприємство оприбутковує їх на баланс за вартістю 1 гривня», і далі здійснює «постачання отриманої після переробки зіпсованих товарів вторинної сировини».

Не зовсім зрозуміла ситуація, що викликає низку питань. Якщо запаси було списано, то як вони оприбутковуються потім на баланс? Як безоплатно отримані з нарахуванням доходу? Адже запаси списуються з балансу на витрати періоду. Якщо зіпсоване м’ясо оприбутковано для продажу як вторинну сировину за вартістю 1 грн., то про яку переробку йдеться? І як вартість переробки впливає на вартість реалізації такої вторинної сировини?

Відповідей на ці запитання ІПК не містить, натомість змушує замислитися над оподаткуванням зіпсованих запасів, які в подальшому списуються або реалізуються. Тож розглянемо порядок оподаткування операцій із зіпсованим м’ясом, а саме:

  • у випадку його списання з балансу — як такого, що більше не відповідає критеріям активу;
  • у випадку його реалізації як вторинної сировини.

На думку ДФС, у разі списання з балансу зіпсованих запасів ПДВ можна не нараховувати «за умови, що вартість таких товарів включається до вартості товарів/послуг, операції з постачання яких є об’єктом оподаткування ПДВ та пов’язані з отриманням доходів». Списання запасів відображається в бухгалтерському обліку на рахунку 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей», тобто відноситься на витрати періоду, а не на собівартість товарів/послуг, що продаються. Можна припустити, що йдеться про продажну вартість товарів/послуг, яка має компенсувати всі витрати, у тому числі від псування запасів. Тож якщо продажної вартості достатньо для покриття втрат, то проблем не буде. А якщо ні, то податківці ймовірно наполягатимуть на нарахуванні «компенсуючих» податкових зобов’язань згідно з п.198.5 ст.198 ПКУ. При цьому база оподаткування дорівнюватиме вартості придбання (п.189.1 ст.189 ПКУ). У випадку, коли списується власновироблена продукція, база оподаткування визначається як вартість товарів/послуг, придбаних з ПДВ і включених до складу собівартості списаної продукції (тобто на суму амортизації, заробітної плати і придбаних без ПДВ активів податкові зобов’язання не нараховуються).

При реалізації запасів, що втратили свої споживчі властивості, як вторинної сировини ситуація дещо інша. Згідно з п.25 ПБО-9 «Запаси», якщо запаси зіпсовані, застаріли або іншим чином втратили первісно очікувану економічну вигоду, вони відображаються на дату балансу за чистою вартістю реалізації. За визначенням ПБО-9 чиста вартість реалізації — це очікувана ціна реалізації в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію (п.4). Підприємство, як зазначено в ІПК, визначило очікувану ціну реалізації в сумі 1 грн. Тож воно має провести уцінку запасів згідно з п.5.8 Методичних рекомендацій № 2(1) (сума уцінки відображається на субрахунку 946 «Втрати від знецінення запасів»). Продаж знеціненого курячого м’яса також здійснюється за ціною 1 грн. ДФС підтверджує, що база оподаткування в даному випадку дорівнює 1 грн. Тож ймовірно вона зважає на базу оподаткування, визначену для готової продукції, — не нижче рівня звичайних цін. Мабуть, такий підхід обґрунтовано тим, що зіпсоване м’ясо було перероблено. Адже якби воно було придбано, то база оподаткування визначалася б на рівні не нижче ціни придбання.

У бухгалтерському обліку втрати від списання або знецінення запасів будуть враховані при визначенні фінансового результату до оподаткування. Подальших коригувань для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток ПКУ не передбачає.

Ольга ПАПИРІНА, головний редактор журналу «БухгалтеріяUA»

(1)Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів, затверджені наказом Мінфіну України від 10.01.2007 р. № 2.