ПЕРЕВЕДЕННЯ ТВАРИН із групи в групу

У процесі вирощування та відгодівлі тварин із ними постійно відбуваються зміни, зокрема, збільшується/зменшується жива маса, змінюється якість тварин і, відповідно, їхня вартість. Тож з метою ефективного ведення тваринництва, контролю та управління сільгосппідприємства групують тварин за певними ознаками. Найпоширенішим критерієм є статево-вікові особливості біологічних активів. Водночас різні групи тварин відображають у бухгалтерському обліку також по-різному. Тож бухгалтер має справу з групуванням тварин як за технологічними показниками (вік, стать, вага тощо), так і за правилами бухобліку.

Групи тварин

Відповідно до ПБО-30 біологічні активи поділяються на два види: поточні та довгострокові. Зокрема, поточні — це ті, які здатні давати економічні вигоди протягом періоду менше 12 місяців, а також тварини на вирощуванні та відгодівлі. Наприклад, молодняк ВРХ (бички й телиці), придбаний для вирощування та відгодівлі, є поточними біологічними активами. А от корови, утримувані для надою молока, належать до довгострокових біологічних активів. Поряд із цим об’єктами обліку у тваринництві можуть бути види тварин: ВРХ молочного/м’ясного напряму, свині м’ясних/сальних порід, кури м’ясних або яєчних порід тощо.

Загалом для цілей розкриття інформації у фінансовій звітності виділяють три групи тварин (п.25.1, п.25.2 ПБО-30):

 • робоча худоба;
 • продуктивна худоба;
 • тварини на вирощуванні та відгодівлі.

Водночас у кожній із цих груп може бути дві підгрупи, залежно від методу оцінки активів – за справедливою чи первісною вартістю. Тобто в бухобліку тварин групують на таких субрахунках:

 • 163 «Довгострокові біологічні aктиви тваринництва, які оцінені зa справедливою вартістю»;
 • 164 «Довгострокові біолoгічні активи тваринництва, які оцінені зa первісною вартістю»;
 • 212 «Поточнi біологічні активи тваринництва, які оцінeні за справедливою ваpтістю»;
 • 213 «Поточні біологічні активи твaринництва, які оцінені за первіснoю вартістю».

Зверніть увагу, що тут не згадано субрахунок 107 «Тварини», оскільки на ньому обліковують активи, не пов’язані із сільськогосподарською діяльністю.

Цих груп цілком достатньо, щоб скласти фінзвітність. А суб’єкти малого підприємництва, які ведуть бухоблік за ПБО-25, судячи з вимог цього стандарту, взагалі можуть обмежитися поділом біологічних активів на поточні та довгострокові.

Звичайні підприємства для обліку кожної групи можуть використовувати окремі субрахунки третього порядку до субрахунків 163, 164, 212, 213 відповідно. Наприклад, 1631 «Робоча худоба».

Водночас, залежно від технології утримання тварин, можливий поділ їх на групи за статево-віковими, ваговими та іншими характеристиками. Таке групування передбачено Методрекомендаціями
№ 73(1). Цей документ, зокрема, передбачає, що у процесі утримання та вирощування тварин їх переводять з однієї технологічної групи в іншу. Кількість таких груп залежить від виду тварин (ВРХ, свині, вівці, птиця тощо), спеціалізації, розмірів підприємства. Для зручності ми навели порядок переведення тварин з однієї групи в іншу у таблиці.

Документальне оформлення

Щоб документально оформити переведення тварин з однієї групу в іншу, сільгосппідприємства можуть самостійно розробити первинні документи. При цьому вони повинні містити обов’язкові реквізити, передбачені ч.2 ст.9 Закону № 996(2) та Положенням № 88(3). Також для цієї мети можна скористатися типовими формами, наведеними в додатках до Методрекомендацій № 73. Розглянемо їх детально.

Переведення тварин із групи в групу згідно з пп.4.2.7 Методрекомендацій № 73 оформлюється Актом на переведення тварин з групи в групу в межах поточних біологічних активів (ф. № ПБАСГ-9, далі – Акт переведення). Це універсальний документ, який можна використовувати за всіма видами і технологічними групами тварин, у тому числі при переведенні в основне стадо тварин, які обліковуються у складі поточних біологічних активів після переводу в основне стадо (птиця, звірі, кролі, ягнята).

ПРИКЛАД 1

Фермерське господарство «Брати Ситняки» 12 грудня 2018 року перевело тварин із групи в групу: 120 голів поросят з групи «Поросята до 2 місяців» у групу «Поросята від 2 до 4 місяців». Балансова вартість тварин становила 18000 грн. Під час переведення було складено Акт переведення за формою № ПБАСГ-9. Див. зразок 1 .

Однак під час переведення в основне стадо тварин, які обліковуються у складі довгострокових біологічних активів (ВРХ, свині, коні), використовують Акт приймання довгострокових біологічних активів тваринництва (формування основного стада) (ф. № ДБАСГ-2, далі — Акт приймання). За своєю формою він майже ідентичний до Акта переведення. Акт приймання та Акт переведення складають зоотехнік, завідувач ферми або бригадир у день переведення тварин з однієї групи в іншу. У них зазначають (п.3.2 Методрекомендацій № 73):

 • облікову групу, з якої та в яку переведено тварин;
 • ідентифікаційний (інвентарний номер), стать, масть та інші особливості тварини;
 • час народження;
 • кількість голів;
 • вагу;
 • балансову вартість;
 • прізвище, ім’я, по батькові особи, за якою закріплені тварини.

У випадках, коли тварин передають у групу або переводять в основне стадо, що знаходиться на іншій фермі, Акти складають у двох примірниках (один — для ферми, з якої переводять, другий — для ферми, на яку переводять).

Якщо тварин переводять у межах однієї ферми, Акт складають в одному примірнику. Правильність здійснення цих господарських операцій підтверджує своїм підписом особа, яка прийняла тварин під свою матеріальну відповідальність. Належно оформлені Акти приймання підписують керівник структурного підрозділу, завфермою.

Дані Акта приймання слугують для обліку тварин у Книзі обліку руху тварин і птиці на фермі (ф. № ПБАСГ-12) та зоотехнічного обліку. Наприкінці місяця Акти разом зі Звітом про рух тварин і птиці на фермі (ф. № ПБАСГ-13) передають до бухгалтерії підприємства, де їх використовують для відображення операцій з переведення тварин у бухобліку.

Бухгалтерський облік 

Оцінка на дату переведення. При переведенні тварин із групи в групу застосовують оцінку біологічних активів за справедливою вартістю за вирахуванням очікуваних витрат на місці продажу. Фактично це базова оцінка, яку застосовують у бухгалтерському обліку згідно з п.10 ПБО-30. Утім, коли справедливу вартість достовірно визначити неможливо або коли підприємство є платником податку на прибуток, тварин можна оцінювати за первісною вартістю (п.11 ПБО-30).

Підприємство має обрати один із цих методів оцінки тварин під час їх переведення та закріпити його в наказі про облікову політику.

Водночас у Методрекомендаціях № 73 знаходимо такі вказівки щодо оцінки тварин:

 • молодняк ВРХ, свиней, овець минулого року народження, молодняк
 • кролів і птиці – оцінюють за живою масою та її (маси) собівартістю, яка дорівнює справедливій вартості, що була визначена на останню дату балансу та за якою вони відображаються в обліку на дату переведення;
 • тварин основного стада, а також жеребців, кобил та меринів – за балансовою вартістю, за якою вони відображаються в обліку на дату переведення;
 • ягнят чи козлят народження звітного року – при відлученні від маток
 • дооцінюють на 50% справедливої вартості за вирахуванням очікуваних витрат на місці продажу;
 • молодняк звірів усіх видів – за собівартістю, яка була визначена на останню дату балансу та за якою вони відображаються в обліку на дату переведення.

У бухобліку переведення тварин відображають шляхом переведення з одного балансового субрахунку на інший. Наприклад, при переведенні молодняку, який обліковують за справедливою вартістю, до основного стада роблять проводку Дт 163 Кт 212.

ПРИКЛАД 2

Підприємство переводить до складу основного стада:

 • 8 кобил у віці 4 роки з первісною вартістю 160000 грн.;
 • 3 осімінені телиці у віці 1,5 року зі справедливою вартістю 75000 грн.

Під час переведення на кожен вид тварин було складено Акт приймання за ф. № ДБАСГ-2. Див. зразок 2.

№ з/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума,
грн.

1

Переведено кобил до основного стада

155

213

160000,00

Зараховано кобил до довгострокових біологічних активів (за первісною вартістю)

164

155

160000,00

2

Переведено телиць до основного стада

155

212

75000,00

Зараховано телиць до довгострокових біологічних активів (за справедливою вартістю)

163

155

75000,00


Таблиця. Порядок переведення тварин із групи в групу

№ з/п

З якої групи

В яку групу 

Коли переводити

1

Телята до року

Телиці від 1 до 2 років осімінені;

телиці від 1 до 2 років неосімінені

У віці 1 рік

Бичків — у групу

ремонтного молодняку (бугайці на плем’я)

Відповідно до технології, затвердженої  
на підприємстві

Тварини на відгодівлі

2

Телиці від 1 до  
2 років осімінені

Основне стадо

Відповідно до технології, затвердженої  
на підприємстві

3

Бугайці на плем’я

Основне стадо

У віці 18 місяців

4

Поросята до  
2 місяців

Поросята від 2 до 4 місяців

У віці 2 місяці

5

Поросята від  
2 до 4 місяців

— свинки ремонтні;

— кнурці ремонтні;

— тварини на відгодівлі

Відповідно до технології, затвердженої  
на підприємстві

6

Свинки ремонтні

Очікувані свиноматки

При масі 100—120 кг через один місяць

після першого продуктивного парування

7

Свиноматки перевірювані

Основні свиноматки

Після відлучення поросят першого опоросу

8

Кнурці ремонтні

Очікувані кнурці

У віці допуску до парування (12—14 місяців) та при досягненні живої маси не менше 160 кг і після перевірки їхньої продуктивності

9

Кнурці перевірювані

Основні кнури

У віці 18—22 місяці після оцінки продуктивності спарованих із ними свиноматок

10

Ягнята/козлята народжені у звітному році

Молодняк овець, кіз

При відлученні від матки у 4—5-місячному віці

11

Молодняк  
овець/кіз, народжений минулого року

Основне стадо

У віці 18—20 місяців після формування їх у маточні отари та проведення парування (у племінних вівчарських господарствах, які утримують овець тонкорунних порід вовного та м’ясного напрямів продуктивності, при перетримці — віком 2,5 роки)

12

Молодняк птиці:

 курей;

 гусей;

 качок;

 індиків

Основне стадо

У віці:

— 150 днів — для яйценосних порід;

— 180 днів — для м’ясних та м’ясо-яєчних порід;

 240 днів;

 180 днів;

 240 днів

13

Молодняк звірів усіх видів

Основне стадо

31 грудня, а перехідний молодняк — не пізніше  
28—29 лютого (крім нутрій).

Молодняк нутрій: самки — після першого продуктивного парування на останнє число місяця, самці — віком 8 місяців на останнє число місяця)

14

Молодняк кролів

Основне (доросле) стадо

Самок — після відлучення від них кроленят першого окролу на останнє число місяця, а самців — віком 5 місяців на останнє число місяця

15

Жеребці, кобили, мерини

Основне стадо

У віці 3 або 4 роки, залежно від розвитку (коней високого скакового та бігового класів переводять у старшому віці)

16

Основне стадо

Тварини на відгодівлі

Після втрати технологічних характеристик основного стада


Сільгосппідприємство «Брати Ситняки»

Додаток  
до Методичних рекомендацій  
Сільгоспоблік, форма № ПБАСГ-9

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

1212121212

ЗАТВЕРДЖЕНО  
наказом Міністерства аграрної політики України  
від 21 лютого 2008 року № 73


Структурний підрозділ Свинокомплекс

Ферма ______________________________


ЗАТВЕРДЖУЮ

 Мухомор І.П.  
підпис


«12»  грудня  2018 р.

АКТ № 6   

на переведення тварин з групи в групу в межах поточних біологічних активів

вид тварин:  Свині 

з групи  Поросята до 2 місяців  
в групу  Поросята від 2 до 4 місяців  
за «12»  грудня  2018 р.         

                 

Ідентифіка-  
ційний номер  
(інвентарний  
номер, кличка)

Стать, клас, масть та інші особливості

Час народ-  
ження

Кіль-  
кість голів

Вага,  
кг

Балансова вартість

За ким закріплені прийняті тварини

прізвище, ім’я, по батькові

підпис

Ід. № УСБ1546

Українська степова біла

10.2018 р.

120

3600

18000,00

Хвостокрут О.В.

Хвостокрут

Разом

Х

Х

120

3600

18000,00

            

Код синтетичного обліку

дебет

213/2

кредит

213/1

                     

Керівник структурного підрозділу

Баян  
підпис

Баян Г.А.  
прізвище, ім’я, по батькові

Тварин здав

Вуж  
підпис

Вуж Р.В.  
прізвище, ім’я, по батькові

Завідувач  
ферми

Хвостокрут
підпис

Хвостокрут О.В.  
прізвище, ім’я, по батькові

Зоотехнік

Хряк  
підпис

Хряк І.Г.
прізвище, ім’я, по батькові

Перевірив бухгалтер

Огірок
підпис

Огірок А.С.  
прізвище, ім’я, по батькові


АКТ № 8  

приймання довгострокових біологічних активів  
тваринництва (формування основного стада тварин)

вид тварин  Коні 

з групи  Кобили  
в групу  Основне стадо коней  
за «14»  грудня  2018 р.        

                 

Ідентифіка-  
ційний номер  
(інвентарний  
номер, кличка)

Стать, клас, масть та інші особливості

Час народ-  
ження

Кіль-  
кість голів

Вага,  
кг

Балансова вартість

За ким закріплені прийняті тварини

прізвище, ім’я, по батькові

підпис

Ід. № ОРЛ2512

Орловська

05.2017 р.

3

2400

75000,00

Поганяй В.М.

Поганяй

Разом

Х

Х

3

2400

75000,00

            

Код синтетичного обліку

дебет

163

кредит

155

(1)Методичні рекомендації щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку довгострокових та поточних біологічних активів, затверджені наказом Мінагрополітики від 21.02.2008 р. № 73.

(2)Закон України від 16.07.99 р. № 996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

(3)Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Мінфіну від 24.05.95 р. № 88.