ДФС

ІПК № 2856/6/99-99-12-03-07-15/ІПК

від 06 грудня 2017

Повідомлення про укладання форвардного або ф’ючерсного контракту

Державна фіскальна служба України розглянула звернення на отримання індивідуальної податкової консультації щодо порядку заповнення Повідомлення про укладання форвардного або ф’ючерсного контракту, у разі контрактування підприємством загального об’єму продажу продукції та фіксування ціни залежно від періоду поставки, та, керуючись ст.52 Податкового кодексу України (далі — ПКУ), повідомляє.

Законом України від 21 грудня 2016 року
№ 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» внесено зміни до статті 39 ПКУ, які набрали чинності з 01.01.2017 р.

Відповідно до абзацу другого пп.39.2.1.3 пп.39.2.1 п.39.2 ст.39 ПКУ для встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки» використовується діапазон цін на такі товари, що склалися на товарній біржі. Перелік товарів, що мають біржове котирування, та світових товарних бірж для кожної групи товарів визначається Кабінетом Міністрів України. Діапазон цін розраховується згідно з порядком, визначеним в абзаці четвертому пп.39.3.2.3 цієї статті, на підставі біржових котирувань відповідного товару за декаду, що передує проведенню контрольованої операції, а в разі контрольованої операції, яка здійснюється на підстав форвардного або ф’ючерс­ного контракту, — на підставі форвардних або ф’ючерсних біржових котирувань відповідного товару за декаду, що передує даті укладення відповідного форвардного або ф’ючерсного контракту, за умови, що платник податків повідомить центральний орган виконавчої влади, що реалізує податкову та митну полі­тику, про укладення такого контракту з використанням засобів електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису протягом 10 робочих днів з дня укладення відповідного форвардного або ф’ючерсного контракту. Форма такого повідомлення затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Форма повідомлення затверджена наказом Мініс­терства фінансів України від 03.07.2017 р. № 621 «Про затвердження форми Повідомлення про укладання форвардного або ф’ючерсного контракту», зареєстрована у Міністерстві юстиції України 28 липня 2017 року за № 925/30793 (далі — Повідомлення), та передбачає зазначення платником відомостей відповідно до умов укладеного контракту, зокрема:

кількість базового активу;

ціна (тариф) за одиницю виміру предмета операції у валюті контракту;

загальна вартість базового активу у валюті конт­ракту;

термін виконання контракту.

З урахуванням пунктів 9, 10 Поло­жен­ня про ви­­­моги до стандартної (типової) форми деривати­вів (далі — Положення), яке затверд­жено поста­новою Ка­бінету Міністрів України від 19 квітня 1999 року № 632, форвардний контракт — дво­стороння угода за стандартною (типовою) формою, яка засвідчує зобов’язання особи придбати (продати) базовий актив у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін такого продажу під час укладання форвардного контракту. Водночас форвардний контракт повинен мати такі реквізити, зокрема: кількість базового активу, вартість контракту, термін виконання.

Таким чином, у Повідомленні відображається зобов’язання платника податку придбати (продати) базовий актив у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, щодо якого укладено форвардний контракт. Повідомлення складається окремо за кожним форвардним контрактом.

Звертаємо увагу, що при заповненні у Повідомленні відповідних граф щодо умов контрак­ту платник податку повинен зазначати базовий актив та загальну вартість базового активу відповідно до кількості такого базового активу, визначеної сторонами контракту для певного часу поставки. При цьому сумарна кількість такого базового активу не повинна перевищувати законтрактовану.

Слід зазначити, що кожен конкретний випадок податкових взаємовідносин, у тому числі й тих, про які йдеться у листі, потребують аналізу документів, що дозволять детальніше ідентифікувати предмет запиту, з метою отримання більш конкретної відповіді щодо порядку заповнення Повідомлення.

<…>

Повна версія матеріалу доступна безкоштовно для користувачів сервісу БУХГАЛТЕРІЯ

Зареєструватись
Якщо ви вже реєструвались, увiйдiть доособистого кабiнету